Najwyższe uprawnienia dla służb AA w Polsce powinny zawsze mieć oparcie w sumieniu zbiorowym całej naszej Wspólnoty, wobec którego służby ponoszą odpowiedzialność.

 

Wersja z 1962 roku: Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższa władza służb światowych AA powinny zawsze należeć do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.

 Koncepcja I wyraźnie wskazuje, iż grupa, jest podstawową jednostką Wspólnoty, bo wszelkie służby posiadające uprawnienia wywodzą się z grupy.

A skoro tak, to Grupa musi działać i funkcjonować prawidłowo, aby cała Wspólnota mogła wypełniać swoją rolę, czyli – zgodnie w Tradycją V Wspólnoty AA – nieść posłanie alkoholikom, którzy jeszcze cierpią.

Jeżeli Grupa ma funkcjonować prawidłowo, to musi być dobrze zorganizowana. Tak będzie, gdy służebni będą sumiennie podchodzić do swoich zobowiązań, jakie na siebie przyjęli, godząc się na służbę. Służebnymi powinni więc być ludzie, którzy charakteryzują się pokorą, tolerancją i mądrością wziętą z doświadczenia i znajomości trzech Legatów Wspólnoty AA. Nie powinni to być ludzie z przypadku, z tak zwanej łapanki, czy z namowy. Tyczy to wszystkich służb, jakie grupa posiada.

A jakie powinna posiadać? Służby są dwojakiego rodzaju: kadencyjne i pomocnicze. Nie należy się jednak sugerować nazwami służb, bo wszystkie są ważne. Chodzi tu tylko o o czas pełnienia służby i o kryteria, które powinien spełniać służący.

Grupa powinna odpowiedzialnie postanawiać jakie służby są jej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, do przekazywania swoich postanowień na niższych(odwrócony trójkąt) szczeblach do kontaktów poza Wspólnotą i do niesienia posłania w duchu V Tradycji.

Służby kadencyjne na szczeblu grupy, to z reguły mandatariusz rzecznik, skarbnik, kolporter, a służby pomocnicze to: gospodarz, witający, prowadzący meeting.

To sumienie Grupy musi wiedzieć kogo grupa potrzebuje i kogo obdarzać zaufaniem, aby mieć pewność, iż grupa będzie dobrze prowadzona i reprezentowana na spotkaniach Intergrupy i poza Wspólnotą.

To sumienie grupy musi podejmować odpowiedzialne postanowienia w duchu IV Tradycji, aby nie zaszkodziły Wspólnocie.

Poprzez swoich służebnych grupa posiada władzę, ale ponosi też odpowiedzialność za Wspólnotę.

Bez prawidłowo funkcjonujących grup i ich służb niemożliwym byłoby tworzenie innych struktur Wspólnoty. Dlatego też Koncepcja I jest podstawową Koncepcją III Legatu, czyli Służby.

Koncepcja I ma również analogię do funkcjonowania rodziny w społeczeństwie. Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Im więcej nieprawidłowo żyjących rodzin, tym społeczeństwo jest bardziej chore, zdegenerowane i niewydolne.

Analogię można odnieść również do pracy: im więcej prawidłowo funkcjonujących komórek w firmie, tym firma lepiej sobie radzi.

Koncepcja I odnosi się do podstawowej jednostki, w naszym przypadku Wspólnoty AA, dlatego jest podstawą pozostałych Koncepcji AA.

AA

(C) Fundacja BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone.